علامت: ولایت فاریاب

من بیرون رفتم و آزادی را فریاد کردم

پلوشه‌های تاریک!

نام‌ام را « پلوشه» گذاشته بودند تعریف مادرم برای این انتخاب روشن بود! دوست داشت چون خورشید، نوری باشم بر ...